Kinderen Top background

Leerplicht

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden reguliere lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft de regels die het verzuim van leerplichtigen betreffen aangescherpt. De directie van de school is gehouden de verzuimregeling naar de letter toe te passen. Elk ongeoorloofd verzuim moet gemeld bij de ambtenaar leerplichtzaken van de regio. Overtreding van de leerplichtwet kan worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een maand en/of een geldboete van maximaal € 2.500,--. Dit geldt voor de ouders/verzorgers die de wet overtreden, maar ook voor de directeur, die de wet- en regelgeving niet hanteert. Informatie over de leerplicht in de regio is te vinden op www.leerplicht.net.

De volgende vrijstellingen zijn mogelijk:

-          in geval van ziekte (artikel 12)

Indien uw kind door ziekte de lessen niet kan volgen moet u de school zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Dat kan telefonisch of met een briefje. Dit geldt ook voor een bezoek van uw zoon of dochter aan huisarts, tandarts, specialist. In het laatste geval vragen wij u dringend om die bezoeken zoveel mogelijk te plannen buiten de lesuren.

-          wegens verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (artikel 13)

In het geval dat verplichtingen op gronden van levensovertuiging of godsdienst verzuim noodzakelijk maken, dient men dit met het leerplichtformulier tijdig aan te vragen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de leerkracht/directie*.

-          vanwege vakantie van de ouders of verzorgers (artikel 13A)

Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders of verzorgers met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen één van de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan. De werkgever moet dit aantonen met een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de specifieke aard van het beroep van één van de ouders ertoe leidt dat de vakantie slechts buiten de schoolvakantie kan worden opgenomen.

 Uit deze verklaring moet duidelijk blijken dat vakantie, door de aard van het beroep, in de gevraagde periode noodzakelijk is en dat er in dit schooljaar geen andere periode van 10 aaneengesloten werkdagen vakantie voor het gehele gezin beschikbaar was*.

-          wegens gewichtige omstandigheden (artikel 14)

Geldige redenen zijn bijvoorbeeld: verhuizing, huwelijk, overlijden, 12½, 25, 40, 50, en 60-jarig huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten, dit ter beoordeling aan de directeur *.

*Toestemming voor verzuim kunt u aanvragen met behulp van het speciale formulier, dat u bij de leerkracht(en) van uw kind(eren) of bij de directie van de school kunt halen of hier kunt downloaden. De aanvraag moet tijdig worden ingediend. U kunt het formulier inleveren bij de leerkracht. U krijgt schriftelijk bericht van de directeur of u toestemming krijgt voor het gewenste verzuim.

Bij ongeoorloofd verzuim moet de directeur dit direct aan de leerplichtambtenaar van de gemeente melden. Voor meer informatie: www.leerplicht.net.

 

 

 

Bottom background Kind